top of page

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden bij het aangaan van een verbintenis met GOUDtrainingen, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.

 

1. Aanmelding

Aanmelding van één of meer cursisten geschiedt online via deze website. De aanmelding wordt per omgaande bevestigd. Opdrachtgever heeft een bedenktermijn van 14 werkdagen. 

Aanmelding verplicht GOUDtrainingen niet tot het verzorgen van de trainingen. Pas als zich tenminste het minimaal vereiste aantal deelnemers voor een training heeft aangemeld, volgt bericht omtrent het verzorgen van de training. Teneinde zich (vroegtijdig) te verzekeren van deelname aan een training, kunnen één of meer plaatsen worden gereserveerd. Een telefonische reservering, die per omgaande is bevestigd, geldt als aanmelding. Plaatsing op een training geschiedt aan de hand van de volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. GOUDtrainingen behoudt zich het recht voor een aanmelding niet te accepteren.

 

2. Uitvoering van de overeenkomst

GOUDtrainingen verplicht zich de training te verzorgen zoals overeengekomen. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft GOUDtrainingen de vrijheid om de diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. GOUDtrainingen blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden.

 

3. Aansprakelijkheid

3.1 GOUDtrainingen is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van GOUDtrainingen en/of zijn leidinggevende ondergeschikten en deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

 

3.2 Indien GOUDtrainingen ingevolge artikel 3.1 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en door de verzekering gedane uitkering. GOUDtrainingen is nimmer aansprakelijk voor andere dan in artikel 3.1 bedoelde schade, op welke wijze dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte bedrijfsschade, gevolgschade en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever.

 

4. Vrijwaring

Bij deelname aan trainingen gegeven door GOUDtrainingen blijft de verantwoordelijkheid van enig handelen of nalaten bij de opdrachtgever, dan wel de deelnemer zelf. De opdrachtgever, c.q. deelnemer, draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deelname. GOUDtrainingen, noch zijn docenten en instructeurs/begeleiders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enig handelen of nalaten van de deelnemers.

 

5. Rechtskeuze en bevoegde rechter

Op de overeenkomsten tussen GOUDtrainingen en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit een overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter, onder voorbehoud van het recht van GOUDtrainingen om een procedure voor een willekeurige bevoegde rechter aanhangig te maken.

 

6. Annulering

Je kunt een aanmelding zonder opgaaf van redenen annuleren. Indien een aanmelding wordt geannuleerd voordat door GOUDtrainingen bericht omtrent het definitief verzorgen van de training is verzonden (‘de bevestiging’), worden geen kosten in rekening gebracht. Indien een aanmelding wordt geannuleerd nadat door GOUDtrainingen bericht omtrent het definitief verzorgen van de training is verzonden, is de helft van de cursusprijs verschuldigd. Indien een aanmelding wordt geannuleerd binnen 21 dagen voor aanvang van de training, is de volledige cursusprijs verschuldigd. Opdrachtgever heeft een bedenktermijn vanaf het accepteren van de offerte van zeven werkdagen. Indien GOUDtrainingen zelf annuleert zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Mochten er al betalingen zijn gedaan door de opdrachtgever, dan worden deze bedragen binnen 5 werkdagen gerestitueerd.

 

7. Betaling

Voor betaling van het verschuldigde cursusgeld wordt een rekening toegezonden. De rekening dient te zijn betaald binnen 14 werkdagen na de daarop vermelde datum. De rekening kan voor aanvang van de training worden toegezonden.

 

8. Niet-tijdige betaling

Indien de betaling niet tijdig door de opdrachtgever is verricht, is GOUDtrainingen bevoegd zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan. Alle daaraan verbonden gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan GOUDtrainingen het verschuldigde bedrag met rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gebaseerd op de wettelijke rente verhoogd met 2%.

 

9. Niet-deelname na aanmelding

Indien een aangemelde cursist, om welke reden dan ook, niet deelneemt aan de training, is de volledige cursusprijs verschuldigd.

 

9.1. Vervanging na aanmelding

Een aangemelde cursist die om enige reden niet kan deelnemen aan de training, kan tot de aanvang van de training worden vervangen door een ander. Aan deze vervanging zijn geen kosten verbonden. Nadat de training is begonnen, is vervanging niet meer mogelijk en is de volledige cursusprijs verschuldigd.

 

10. Copyright

Het copyright van al het cursusmateriaal ligt bij GOUDtrainingen, behalve als dit anders aangegeven staat op het cursusmateriaal zelf.

bottom of page